Publications

2020

“Large exchange splitting in monolayer graphene magnetized by an antiferromagnet”, Yingying Wu, Gen Yin (equal-contribution leading author), Lei Pan, Alexander J Grutter, Quanjun Pan, Albert Lee, Dustin A Gilbert, Julie A Borchers, William Ratcliff, Ang Li, Xiao-dong Han, and Kang L Wang, Nat. Electron., 3, (10) 604 (2020)

Néel-type skyrmion in WTe 2/Fe 3 GeTe 2 van der Waals heterostructure, Yingying Wu, Senfu Zhang, Junwei Zhang, Wei Wang, Yang Lin Zhu, Jin Hu, Gen Yin, Kin Wong, Chi Fang, Caihua Wan, Xiufeng Han, Qiming Shao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiadong Zang, Zhiqiang Mao, Xixiang Zhang, and Kang L Wang, Nat. Comm., 11, 3860 (2020)

“Probing the low-temperature limit of the quantum anomalous Hall effect”, Lei Pan, Xiaoyang Liu, Qinglin He, Alexander Stern, Gen Yin, Xiaoyu Che, Qiming Shao, Peng Zhang, Peng Deng, Chao-Yao Yang, Brian Casas, Eun Sang Choi, Jing Xia, Xufeng Kou, and Kang L Wang, Science Advances, 6, eaaz3595 (2020)

“Topological quantum materials”, Kang L Wang, Yingying Wu, Christopher Eckberg, Gen Yin, and Quanjun Pan, MRS Bulletin, 45, 373 (2020)

“Strongly surface state carrier-dependent spin-orbit torque in magnetic topological insulators”, Xiaoyu Che, Quanjun Pan, Božo Vareskic, Jingyi Zou, Lei Pan, Peng Zhang, Gen Yin, Hao Wu, Qiming Shao, Peng Deng, and Kang L Wang, Advanced Materials, 32, 1907661 (2020)

“Observation of quantum anomalous Hall effect and exchange interaction in topological insulator/antiferromagnet heterostructure”, Lei Pan, Alexander Grutter, Peng Zhang, Xiaoyu Che, Tomohiro Nozaki, Alex Stern, Mike Street, Bing Zhang, Brian Casas, Qing Lin He, Eun Sang Choi, Steven M Disseler, Dustin A Gilbert, Gen Yin, Qiming Shao, Peng Deng, Yingying Wu, Xiaoyang Liu, Xufeng Kou, Sahashi Masashi, Xiaodong Han, Christian Binek, Scott Chambers, Jing Xia, and Kang L Wang, Advanced Materials, published online  (2020)

2019

 “Planar Hall effect in antiferromagnetic MnTe thin films”, Gen Yin, Jie-Xiang Yu, Yizhou Liu, Roger K. Lake, Jiadong Zang, and Kang L. Wang, Phys. Rev. Lett., 122, 106602 (2019)

“Interfacial states and Fano-Feshbach resonance in graphene-silicon vertical junction”, Shin-Hung Tsai, Sidong Lei, Xiaodan Zhu, Shiao-Po Tsai, Gen Yin, Xiaoyu Che, Peng Deng, Jimmy Ng, Xiang Zhang, Wei-Hsiang Lin, Zehua Jin, Hussam Qasem, Zhongpo Zhou, Robert Vajtai, Nai-Chang Yeh, Pulickel Ajayan, Ya-Hong Xie, and Kang L. Wang, Nano Lett., 19, 6765 (2019)

 “Spin-orbit torque from a ferromagnetic metal”, Hao Wu, Seyed Armin Razavi, Qiming Shao, Xiang Li, Kin L. Wong, Yuxiang Liu,   Gen Yin, and Kang L. Wang, Phys. Rev. B, 99, 184403 (2019)

“Unidirectional magneto-resistance in modulation-doped magnetic topological insulators”, Yabin Fan, Qiming Shao, Lei Pan, Xiaoyu Che, Qing-Lin He, Gen Yin, Cheng Zheng, Guoqiang Yu, Tianxiao Nie, Massoud R Masir, Allan H MacDonald, and Kang L Wang, Nano Lett., 19, 692 (2019)

“Charged impurity scattering in two-dimensional materials with ring-shaped valence bands: GaS, GaSe, InS, and InSe”, Protik Das, Darshana Wickramaratne, Bishwajit Debnath, Gen Yin, and Roger K Lake, Phys. Rev. B, 99, 085409 (2019)

2018

“Topological transitions induced by antiferromagnetism in a thin-film topological insulator”, Qinglin He, Gen Yin (equal-contribution leading author), Luyan Yu, Alexander J. Grutter, Lei Pan, Chui-Zhen Chen, Xiaoyu Che, Guoqiang Yu, Bin Zhang, Qiming Shao, Alexander L. Stern, Brian Casas, Jing Xia, Xiaodong Han, Brian J. Kirby, Roger K. Lake, K. T. Law, and Kang L. Wang, Phys. Rev. Lett. 121, 096802 (2018)

 “Exchange-biasing topological charges by antiferromagnetism”, Qing Lin He, Gen Yin (equal-contribution leading author), Alexander J. Grutter, Lei Pan, Xiaoyu Che, Guoqiang Yu, Dustin A. Gilbert, Steven M. Disseler, Yizhou Liu, Padraic Shafer, Bin Zhang, Yingying Wu, Brian J. Kirby, Elke Arenholz, Roger K. Lake, Xiaodong Han,  and Kang L. Wang, Nat. Comm. 9, 2767 (2018)

 “Gate controlled Majorana zero modes of a two-dimensional topological superconductor”, Nima Djavid, Gen Yin, Yafis Barlas, and Roger K. Lake, Appl. Phys. Lett. 113, 012601 (2018)

 “Proximity-induced magnetic order in a transferred topological insulator thin film on a magnetic insulator”, Xiaoyu Che, Koichi Murata, Lei Pan, Qing Lin He, Guoqiang Yu, Qiming Shao, Gen Yin, Peng Deng, Yabin Fan, Bo Ma, Xiao Liang, Bin Zhang, Xiaodong Han, Lei Bi, Qing-Hui Yang, Huaiwu Zhang, and Kang L Wang, ACS nano 12 (5), pp 5042–5050 (2018)

 “A study of vertical transport through graphene towards control of quantum tunneling”Xiaodan Zhu, Sidong Lei, Shin-Hung Tsai, Xiang Zhang, Jun Liu,  Gen Yin, Min Tang, Carlos Manuel Torres Jr, Aryan Navabi, Zehua Jin, Shiao-Po Tsai, Hussam Qasem, Yong Wang, Robert Vajtai, Roger K Lake, Pulickel M Ajayan, and Kang L Wang, Nano Lett. 18 (2), 682-688 (2018)

“Room-temperature skyrmions in an antiferromagnet-based heterostructure”, Guoqiang Yu, Alec Jenkins, Xin Ma, Seyed Armin Razavi, Congli He,  Gen Yin, Qiming Shao, Qing lin He, Hao Wu, Wenjing Li, Wanjun Jiang, Xiufeng Han, Xiaoqin Li, Ania Claire Bleszynski Jayich, Pedram Khalili Amiri, and Kang L Wang, Nano Lett. 18 (2), 980-986 (2018)

2017

“Tailoring exchange couplings in magnetic topological-insulator/antiferromagnet heterostructures”, Qing Lin He, Xufeng Kou, Alexander J. Grutter,  Gen Yin (equal-contribution leading author), Lei Pan, Xiaoyu Che, Yuxiang Liu, Tianxiao Nie, Bin Zhang, Steven M. Disseler, Brian J. Kirby, William Ratcli II, Qiming Shao, Koichi Murata, Xiaodan Zhu, Guoqiang Yu, Yabin Fan, Mohammad Montazeri, Xiaodong Han, Julie A. Borchers and Kang L. Wang, Nature Mat. 16, 94-100 (2017)

“Chiral Majorana fermion modes in a quantum anomalous Hall insulator-superconductor structure”, Qing Lin He, Lei Pan, Alexander L. Stern, Edward C. Burks, Xiaoyu Che,  Gen Yin, Jing Wang, Biao Lian, Quan Zhou, Eun Sang Choi, Koichi Murata, Xufeng Kou, Zhijie Chen, Tianxiao Nie, Qiming Shao, Yabin Fan, Shou-Cheng Zhang, Kai Liu, Jing Xia, and Kang L. Wang, Science 357 (6348), 294-299 (2017)

“First-Principles Study of Vacancies in Ti3SiC2 and Ti3AlC2”, Hui Wang, Han Han, Gen Yin, Chang-Ying Wang, Yu-Yang Hou, Jun Tang, Jian-Xing Dai, Cui-Lan Ren, Wei Zhang, and Ping Huai, Materials 10 (2), 103 (2017)

“Nanoengineering of an Si/MnGe quantum dot superlattice for high Curie-temperature ferromagnetism”, Tianxiao Nie, Xufeng Kou, Jianshi Tang, Yabin Fan, Shengwei Lee, Qinglin He, Li-Te Chang, Koichi Murata, Gen Yin, and Kang L Wang, Nanoscale 10 (2), 103 (2017)

2016

“Topological charge analysis of ultrafast single skyrmion creation”Gen Yin, Yufan Li, Lingyao Kong, Roger K. Lake, C. L. Chien and Jiadong Zang, Phys. Rev. B 93, 174403 (2016)

“Spin-Josephson effects in exchange coupled antiferromagnetic insulators”, Yizhou Liu, Gen Yin, Jiadong Zang, Roger K Lake, and Yafis Barlas, Phys. Rev. B 94, 094434 (2016)

“Room-temperature Skyrmion Shift Device for Memory Application”, Guoqiang Yu, Pramey Upadhyaya, Qiming Shao, Hao Wu, Gen Yin, Xiang Li, Congli He, Wanjun Jiang, Xiufeng Han, Pedram Khalili Amiri, and Kang L. Wang, Nano Lett. 17 (1), 261-268 (2016)

“Enhancing electric-field control of ferromagnetism through nanoscale engineering of high-Tc MnxGe1x nanomesh”, Tianxiao Nie, Jianshi Tang, Xufeng Kou, Gen Yin, Shengwei Lee, Xiaodan Zhu, Qinglin He, Li-Te Chang, Koichi Murata, Yabin Fan and Kang L. Wang, Nat. Comm. 7, 12866 (2016)

2015

“Topological spin Hall effect resulting from magnetic skyrmion”, Gen Yin, Yizhou Liu, Yas Barlas, Jiadong Zang, and Roger K. Lake, Phys. Rev. B 92, 024411 (2015)

“Skyrmion creation and annihilation by spin waves”, Yizhou Liu, Gen Yin, Jiadong Jing Shi and Roger K. Lake, Appl. Phys. Lett. 107, 152411 (2015)

“Piezoelectric, Mechanical and Acoustic Properties of KNaNbOF5 from First-Principles Calculations”, Han Han, Cheng Cheng, Xiao-Gen Xiong, Jing Su, Jian-Xing Dai, Hui Wang, Gen Yin, and Ping Huai, Materials 8 (12), 8578-8589 (2015)

2014

“Coulomb impurity scattering in topological insulator thin film”, Gen Yin, Darshana Wickramaratne, Yuanyuan Zhao, and Roger K. Lake, Appl. Phys. Lett. (editor’s pick) 105, 033118 (2014)

“Impedance perturbation theory for coupled uniform transmission lines”Gen Yin, Xiao-Ding Cai, David Secker, Matt Ortiz, Julia Cline, and Arun Vaidyanath, Electromagnetic Compatibility, IEEE Trans. on Vol. 57, No. 2, pp. 299 Aug. (2014)

2013

“Tunneling spectroscopy of chiral states in ultra-thin topological insulators”, Gen Yin, Darshana Wickramaratne, and Roger K. Lake, J. Appl. Phys. 113, 063707 (2013)

“A first-principles investigation of the electronic, elastic, piezoelectric and acoustic properties of K3B6O10Cl”, Han Han, Gen Yin, and Darshana Wickramaratne, Comput. Mater. Sci. 69, pp.81-86 March (2013)

Earlier

“Hydrogenation-chain-opened conductive channels in zigzag graphene nanoribbons”, Dong Dong Wu, Feng Jiang, Gen Yin, Hao Chen, Y.Y. Liang, H. Mizuseki, and Y. Kawazoe, J. Appl. Phys.. 110, 033712 (2011)

“Polarization-induced switching effect in graphene nanoribbon edge-defect junction”, Gen Yin, Y.Y. Liang, Feng Jiang, Hao Chen, Peng Wang, R. Note, H. Mizuseki, and Y. Kawazoe, J. Chem. Phys. 131, 234706 (2009)